HISTORIE KLUBU

Sokol Malšice byl založen dne 5.ledna 1919 na ustavující schůzi, svolané na popud tehdejšího starosty obce pana Josefa Háka, rolníka z Malšic. Na této ustavující schůzi byl zvolen prozatímní výbor Sokola, který tvořili  Josef Hák, Josef Švec, Josef Janovský, František Sudek, Josef Voborský a Josef Štefl.

Dne 9.března 1919 byla svolána první valná hromada za účasti 58 členů.

V květnu 1920 byla Jednota uznána samostatnou. V této době měla již 11 zakládajících členů, 37 členů činných a 57 přispívajících. Celkem 90 mužů a 15 žen. Činnost Jednoty sokolské byla velmi intenzivní. Z výtěžků a darů bylo zakoupeno potřebné cvičební nářadí a bylo zahájeno nacvičování na VII. Všesokolský slet v Praze, kterého se nakonec zúčastnilo celkem 7 mužů a 5 žen.

3.července 1921 se konalo v Malšicích první veřejné cvičení.

V roce 1926 byl na cvičiště Sokola a školy přebudován sklad dřeva velkostatkáře Vodňanského v prostoru u nádraží.

1.května 1933 složilo již 75 členů sokolský slib.

Až do roku 1939 byla v Sokole organizována pouze základní tělesná výchova. Cvičenci se pravidelně zúčastňovali veřejných vystoupení. Cvičení probíhala v hostincích u  Voborských a u Šteflů. Pro veřejná vystoupení se využívala Voborských zahrada. V Sokole se hrály i kuželky, a to v hostinci u Voborských, na zahradě u Moravců a u Šteflů.

V roce 1939 byl založen oddíl kopané, u jehož zrodu stáli Bohumil Novotný, Josef Lukeš a Bohumil Vošta. Po zahájení činnosti a ustavení mužstva předala obec Jednotě do užívání louku u Dolejšů jako hřiště. Pan Karel Vodňanský daroval dřevo na oplocení a místní pila postavila dřevěné šatny.

Protože fotbalisté neměli v zimě kde sportovat, rozhodli se postavit na rybníce u Sirotků dřevěné hrazení a hrát zde hokej.

10.května 1952 byly zahájeny zemní práce na úpravě hřiště  v prostoru dnešního areálu TJ. Veškeré práce na úpravách hřiště, které řídil MNV v Malšicích, byly provedeny brigádně.

Dne 7.června 1953 bylo hřiště předáno do užívání.

V těchto letech se hrál v Malšicích naplno také hokej. Proto se v roce 1959 místní nadšenci rozhodli vybudovat u fotbalového hřiště zimní kluziště s umělým osvětlením. Celý záměr však přinesl mnoho problémů - dovoz vody z rybníka, úklid ledu od sněhu a finančně nákladné materiální zabezpečení.

Trvalé potíže s místností na cvičení, neboť používaný sál u Šteflů sloužil všem akcím v obci probíhajícím, donutil výbor Sokola k úvahám o vybudování vlastního stánku. V roce 1952 byla na Krajinské výstavě v Soběslavi zakoupena polovina pavilonu a takto získaný materiál se měl stát základem stavby tělocvičny. Stavitel Tupý vypracoval plánek na stavbu dřevěné tělocvičny. K této stavbě však z důvodu chybějících částí a znehodnocení části materiálu.

V roce 1957 bylo dohodnuto na KV ČSTV v Českých Budějovicích, za účasti Jaroslava Kostečky a Josefa Švece, vybudovat v Malšicích kulturně tělovýchovný dům. V srpnu téhož roku začaly stavební práce.

13.10.1963 byl kulturně tělovýchovný dům otevřen. Hodnota díla činila 2,6 mil. korun. TJ a místní škola tak získala velmi pěknou tělocvičnu s potřebným zařízením.

K masovému rozvoji kopané s viditelnými výsledky došlo až po roce 1970, kdy se do Malšic přistěhoval a v kopané začal působit ing. Jiří Kocourek.

V roce 1974 byly do užívání předány kabiny pro fotbalisty (sociální zařízení, šatny a klubovna).

V letech 1977-1978 byla provedena rekonstrukce hřiště.

V roce 1988 byla dokončena tribuna u fotbalového hřiště.

V roce 2010 bylo provedeno předání přístavby kabin u fotbalového hřiště.

.... historie bude nadále doplňována

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.